МЕНЮ
Your Cart

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА сайта propartners.bg

Всички цени са с ДДС

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ФИРМА Про партнерс трейд ООД, наричано по-долу "СОБСТВЕНИКЪТ", уеб сайт propartners.bg наричан по-долу "САЙТЪТ",от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн propartners.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

Про партнерс трейд ЕООД e дpyжecтвo, peгиcтpиpaнo пo Tъpгoвcĸия зaĸoн нa Peпyблиĸa Бългapия c EИK BG205015467, cъcceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Πлoвдив 4023, ж.к. Тракия бл.142 имeйл aдpec: office@propartners.bg

Банкова информация

IBAN: BG50CREX92601060439901

Банка: Токуда банк АД

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условияпреди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта "САЙТЪТ"(наричани за краткост Услуги). С визуализирането на "САЙТЪТ" всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържаинформация за дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ" и общите условия за ползванена услугите, предоставяни от "СОБСТВЕНИКЪТ", като уреждат отношениятамежду нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаванетона Общите условия е необходимо и задължително условие(за) сключването на договора между Потребителяи "СОБСТВЕНИКЪТ".

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от "СОБСТВЕНИКЪТ"на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла наЗакона за електронната търговия.

Чл. 2. "СОБСТВЕНИКЪТ" e електроненмагазин, достъпен на сайта "САЙТЪТ", чрез който Потребителитеимат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка напредлаганите от "СОБСТВЕНИКЪТ" стоки.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ.ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" идентифицираПотребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на "САЙТЪТ"и на IP адреса на Потребителя.

(2) "СОБСТВЕНИКЪТ" има право да събира иизползва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация.Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включваиме, фамилия, адрес, телефон, имейл както и всяка друга информация,която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва ивсяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползванеУслугите, предоставяни от "СОБСТВЕНИКЪТ".

Чл. 4 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" полага дължиматагрижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известнапо повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен вслучаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия натрети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана отПотребителя при регистрацията, "СОБСТВЕНИКЪТ" обозначава задължителнияили доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ запредоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условияПотребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана попредвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай,че за “"СОБСТВЕНИКЪТ" възникне задължение да предостави личната информацияза Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащотозаконодателство.

Чл. 5 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" събира и използваинформацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както иза предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни илиплатени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателноизброени и не пораждат задължения за "СОБСТВЕНИКЪТ".

(2) С приемането на настоящите Общи условияПотребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите нанастоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може дасе регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време(on-line) в Интернет на сайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", да изрази съгласие снастоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалниябутон "Регистрация", имащо силата на писменопотвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление посмисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с коетодекларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава даги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на "СОБСТВЕНИКЪТ",чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможнонеговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството наелектронен документ по смисъла на цитирания закон. "СОБСТВЕНИКЪТ" можеда съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както ивсяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане наелектронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникванена правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет насайта на “"СОБСТВЕНИКЪТ" по начин, който позволява неговото съхраняване ивъзпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрацияПотребителят е длъж eн да предостави пълни и верни данни относносамоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) идругите изискуеми от електронната форма на "СОБСТВЕНИКЪТ" данни, кактои да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителятдекларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при коетогарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни,пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. Вслучай на предоставяне на неверни данни “"СОБСТВЕНИКЪТ" има право дапрекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите,както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителятполучава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпнипрез уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(2) Потребителското име, с което Потребителят серегистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретнотопотребителско име в рамките на електронния магазин на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(3) Регистриращият в качеството си на представителна юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ.наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общитеусловия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения срегистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна илиподвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите науебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи ида предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване напаролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и дауведомява незабавно "СОБСТВЕНИКЪТ" в случай на осъществен неправомерендостъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността ириска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които сеизвършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режимon-line до услугите, предоставяни чрез сайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", приспазване на условията и изискванията за достъп, определени от "СОБСТВЕНИКЪТ".За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското сииме и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекцияв режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса науебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ", за да сключват договори с "СОБСТВЕНИКЪТ"за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока или зауслуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от по телфон или имейл"СОБСТВЕНИКЪТ".

(3) При липса на наличност от дадена стока или невъзможностза извършване на дадена услуга"СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правото да откажепоръчката.

Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стокиили услуги, предлагани на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ",Потребителят трябва да добави същите всписъка си със стоки или услуги за покупка.

(2) Необходимо е Потребителят да предостави данниза извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената,след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителятполучава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани вонлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ" къммомента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите,в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правотода променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайнмагазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" може дапредоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласнобългарското законодателство и правила, определени от "СОБСТВЕНИКЪТ".Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където епоказана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр.промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принципили в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да секомбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правотона възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената,обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка,приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи навъзстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената напоръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените науебсайта възможности. На "САЙТЪТ" е възможно плащане чрезналожен платеж, по банков път и в магазин на ""СОБСТВЕНИКЪТ" вград Пловдив, бул. 6-ти Септември 227.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка скуриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчанитеартикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане,включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може дабъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава третастрана.

Чл. 17 "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност,ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги,не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат дабъдат вменени във вина на "СОБСТВЕНИКЪТ".

 

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки сеосъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка натериторията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освенако противното не е изрично указано на "САЙТЪТ"

(3) Преди изпращане на поръчаната стока, "СОБСТВЕНИКЪТ"има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с целуточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

  (4) "СОБСТВЕНИКЪТ" не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят епосочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани всайта.. При извънредни обстоятелства "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правотода удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис,като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа насградата, вместо до входнатаврата на жилището.

Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката вмомента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия,липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката еприета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки,приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответнатанационална пощенска служба, както и на съответното национално законодателствона държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стокатаса за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване нацената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 "СОБСТВЕНИКЪТ" си запазва правотода променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяковреме чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайтабез друго известие.

 

ОТКАЗ ОТДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има правода се откаже отдоговора без дапосочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневенсрок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от третолице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

(2) За да упражни правото си понастоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено "СОБСТВЕНИКЪТ"за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни заосъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание истойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето,приело доставката, и дата на доставката.

(3) "СОБСТВЕНИКЪТ" публикувана сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото наотказ "СОБСТВЕНИКЪТ" предоставя на потребителя възможност за избор дапопълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартнияформуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

(5) Потребителят е длъжен давърне стоките за своясметкана гр.Пловдив, бул. 6-ти Септември 227 задължително заедно с касоватабележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на "СОБСТВЕНИКЪТ"или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на коятоПотребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва дае в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване натърговския вид.

(7) "СОБСТВЕНИКЪТ" има правода отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно илидокато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, взависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят неизпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми "СОБСТВЕНИКЪТ" зазабавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той еоттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка сизпълнението по договора "СОБСТВЕНИКЪТ" е направил разноски и Потребителятсе откаже от договора, "СОБСТВЕНИКЪТ" има право да задържи съответната сумаза направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 25(1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същияса:

1. за доставка на стоки,изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуалниизисквания;

2. за доставка на стоки, коитопоради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок нагодност;

3. за доставка на запечатанистоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнатипоради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

Чл. 26 "СОБСТВЕНИКЪТ"възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има правона рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата сдоговореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия сдоговора за продажба.

(2)Bcички пpoдyкти пpeдлaгaни в oнлaйн мaгaзинa тpябвa дa ce пpилaгaт cпopeд oпиcaниятa и инcтpyкциитe нa пpoизвoдитeлитe им.

(3) Oтгoвopнocттa зa пpилaгaнeтo нa пpoдyктитe зaкyпeни oт нac e изцялoзa Потребителя и "СОБСТВЕНИКЪТ" нe нocи oтгoвopнocт зa изпoлзвaнeтo им.

(4) "СОБСТВЕНИКЪТ" нocи oтгoвopнocт caмo зa пpoфecиoнaлнитe ycлyги cpeщyвpeдитeли, кoитo извъpшвa.

(5) "СОБСТВЕНИКЪТ" нe нocи oтгoвopнocт зa пcиxичecки или физичecки вpeди,нacтъпили cлeд yпoтpeбa нa дaдeн пpoдyкт.

(6) Oпиcaниятa нa пpoдyктитe вcaйтa имaт инфopмaтивeн xapaктep и пo никaкъв нaчин нe cлeдвa дa влияe зa избopa и нaчинa зa пoлзвaнe нa пpeдлaгaнитe пpoдyкти.

Чл. 28 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, челипсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ,когатопри сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката илиуслугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставилтърговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, "СОБСТВЕНИКЪТ" ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 31 (1) При предявяване нарекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатенатасума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или заотбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устнона посочения от "СОБСТВЕНИКЪТ" телефон или писмено чрез, посочения имейл,по поща или подадена до адреса на дружеството. “"СОБСТВЕНИКЪТ"“ представя на сайтаси достъп до формуляр за рекламация. -  ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

(3). При предявяване нарекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от негоначин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендиранатасума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламацияпотребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основавапретенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или другидокументи, установяващи несъответствието на стоката или услугата сдоговореното;

3. други документи, установяващипретенцията по основание и размер.

Чл. 32 (1) Рекламацията напотребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката,но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието сдоговореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриванена несъответствието на услугата с договореното.

(2). Срокът спира да тече презвремето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителяза решаване на спора.

(3) Ако “"СОБСТВЕНИКЪТ"“ епредоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг отсроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да сепредяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламацияне е пречка за предявяване на иск.

Чл. 33 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" поддържарегистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ напосочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъраи вида на стоката.

(2) Когато "СОБСТВЕНИКЪТ"удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в дваекземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 34 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" приоснователна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба врамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена ислед изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право даразвали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да исканамаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането напотребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно заПотребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока илиза материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 35 (1) При несъответствие напотребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не еудовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между еднаот следните възможности:

1. разваляне на договора ивъзстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може дапретендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената настоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна напотребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месецот предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен даудовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената отпотребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителячрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока нагаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора запродажба.

(4) Потребителят не може дапретендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителскатастока с договора е незначително.

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 36 "СОБСТВЕНИКЪТ"има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекратиедностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги сеизползват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в РепубликаБългария и общоприетите нравствени норми.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,разположени на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ" (включително наличните базиданни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права,принадлежат на "СОБСТВЕНИКЪТ" или на съответно указаното лице,преотстъпило правото на ползване на "СОБСТВЕНИКЪТ", и не могат дабъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото,както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върхуресурсите на "СОБСТВЕНИКЪТ", "СОБСТВЕНИКЪТ" има правото дапретендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не можеда възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява подруг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "СОБСТВЕНИКЪТ".

Чл. 38 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ"се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя занормален достъп до предоставяните услуги.

(2) "СОБСТВЕНИКЪТ"си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. "СОБСТВЕНИКЪТ"има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационниресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НАДОГОВОРА

Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени внастоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и припреустановяване на дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ" или прекратяванеподдържането на уебсайта му.

Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка отстраните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмичнопредизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията подоговора.

Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазенас изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електроненбутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителяили отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкотоизявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъдевъзпроизведено.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на "СОБСТВЕНИКЪТ"са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни(КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700111 22

email: info@kzp.bg

адрес:гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел:02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес:София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 

СПОРОВЕ

Чл. 43(1) Потребителите могат да използватЕвропейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на /http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява напотребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ междупотребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство надоброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат запостигането на споразумение между потребители и търговци при спорове задоговори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Общите помирителни комисии са определени нарегионален признак, а компетентна да решава спорове между "СОБСТВЕНИКЪТ" иПотребител е

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита напотребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София,Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

(5) Консолидирания списък на признатите органи заАРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/иот клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, тованяма да влече недействителност на целия договор или на другинегови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните нормина закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45 (1) "СОБСТВЕНИКЪТ" се задължава дауведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневенсрок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейладрес. (т.е. всичкипотребители регистрирани с имейл така ли? Дори например само да сменикуриерската фирма с която доствяме ли?)

(2) Когато не е съгласен с измененията в общитеусловия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочвапричина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право,Потребителят следва да уведоми "СОБСТВЕНИКЪТ" в срок от един месец отполучаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото сида се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита,че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общиусловия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство наРепублика България.